فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جنگلداری

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
بوم شناسی جنگل های ایران 2423-7140 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 2322-2077 پاییز 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 1735-0883 پاییز 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران 1735-0859 بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
جنگل ایران 2008-6113 پاییز 1398 انجمن جنگلبانی ایران
جنگل و فرآورده های چوب 5052-2008 پاییز 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-6113
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن جنگلبانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر هادی کیادلیری
  سردبیر: دکتر احسان عبدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال