فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۴۰۱ تا ۲۴۲۰ از ۲۴۹۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه نامه معماری و شهرسازی 2008-2649 زمستان 1398 دانشگاه هنر
مجله نامه مفید 9938-1027 زمستان 1392 دانشگاه مفید قم
نشریه نامه مکانیک شریف 1561-9389 زمستان 1397 دانشگاه صنعتی شریف
نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی 2008-2649 زمستان 1398 دانشگاه هنر
نشریه نامه هنرهای نمایشی و موسیقی 2008-2649 بهار1399 دانشگاه هنر
فصلنامه نانو مقیاس 2423-5628 تابستان 1399 انجمن نانو فناوری ایران
فصلنامه نانو مواد 2008-6156 تابستان1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
نشریه نثر پژوهی ادب فارسی 1727-2106 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
فصلنامه نسیم تندرستی 2322-245X پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
نشریه نسیم خرد 2476-4302 پاییز و زمستان 1397 مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی
نشریه نشاء علم 8003-539x دی 1398 بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران
مطالعات اندیشه معاصر مسلمین 2476-714X پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
مجله نظارت و بازرسی 2383-4463 پاییز 1398 بازرسی کل ناجا
فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی 2251-7626 زمستان 1395 و بهار 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 2538_5240 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه نظریه های نوین اقتصادی پاییز 1393 موسسه آموزش عالی رجا
نشریه نظریه های نوین حسابداری 2322-2638 تابستان 1394 موسسه آموزش عالی رجا
فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد 2423-6578 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی 2345-4938 پاییز و زمستان 1398 انجمن مطالعات برنامه درسی
فصلنامه نفس 2322-4517 تابستان 1398 پژوهشکده سل و بیماری های ریوی
|
 • pISSN: 2008-6156
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر سید حسین بدیعی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (تابستان1399)
 • pISSN: 8003-539x
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران
  مدیر مسئول: دکتر عباسعلی زالی
  سردبیر: دکتر علی اکبر موسوی موحدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (دی 1398)
 • pISSN: 2383-4463
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بازرسی کل ناجا
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی نوری نژاد
  سردبیر: دکتر سید محمد اعرابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال