فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه هنر و معماری

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۸۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه گلجام 2008-2738 بهار و تابستان 1399 انجمن علمی فرش ایران
فصلنامه گلستان هنر تابستان 1399 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی 2538-5666 بهار و تابستان 1400 انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران
نشریه مدیریت شهری 1607-2227 زمستان 1399 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
نشریه مرمت و معماری ایران 2345-3850 پاییز 1399 دانشگاه هنر اصفهان
فصلنامه مسکن و محیط روستا 2008-4994 بهار 1400 پژوهشکده سوانح طبیعی
نشریه مطالعات اسناد میراث فرهنگی 2538-1644 بهار و تابستان 1399 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نشریه مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی 2538-192X پاییز و زمستان 1399 دانشگاه مازندران
نشریه مطالعات تطبیقی هنر 2345-3842 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه هنر اصفهان
نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری بهار 1400 دانشگاه مازندران
فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی زمستان 1399 جهاد دانشگاهی
فصلنامه مطالعات شهری 2322-2875 بهار 1400 دانشگاه کردستان
فصلنامه مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری تابستان 1400 دکتر میلاد فتحی
نشریه مطالعات عالی هنر زمستان 1399 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار 2322-5602 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
نشریه مطالعات معماری ایران پاییز و زمستان 1399 دانشگاه کاشان
نشریه مطالعات هنر اسلامی 1735-708x زمستان 1399 موسسه مطالعات هنر اسلامی
نشریه معماری اقلیم گرم و خشک 2645-3711 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه یزد
فصلنامه معماری سبز 5368-2476 بهار 1400 دکتر امیرحسین یوسفی
نشریه معماری شناسی 2645-4270 تابستان 1400
|
 • pISSN: 2008-2738 eISSN: 2588-7351
  دوفصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: انجمن علمی فرش ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدتقی آشوری
  سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (بهار و تابستان 1399)
 • pISSN: 1607-2227
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
  مدیر مسئول: مهندس هوشنگ خندان دل
  سردبیر: دکتر محمدرضا بمانیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال