فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ن)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۳۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی 2322-4991 زمستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه نقش و فرش پاییز و زمستان 1390 مهندس شیرین صوراسرافیل
ماهنامه نقشه برداری 1029-5259 آذر 1394 سازمان نقشه برداری کشور
فصلنامه نقشه و اطلاعات مکانی گیلان 2645-4289 بهار 1398 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
ماهنامه نقطه سرخط مهر 1383 ابومحمد مرتضوی
نشریه نگارینه (هنر اسلامی) 2382-9885 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بیرجند
ماهنامه نگاشته نیمه تیر الی نیمه مرداد 1397 سحر قنبری
فصلنامه نگاه نافذ بهار و تابستان 1396 انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب
فصلنامه نگاه نو 2322-5947 بهار 1399 دکتر علی میرزایی
فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی 6697-2251 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه نگره 1735-4560 زمستان 1398 دانشگاه شاهد
فصلنامه نماد گلستان 2008-3203 بهار و تابستان 1398 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان
ماهنامه نمایش 1735-0190 خرداد 1399 انجمن هنرهای نمایشی ایران
دو فصلنامه نمک بهار 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
ماهنامه نهاده خرداد 1385 وزارت جهاد کشاورزی
فصلنامه نهال و بذر 1387 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
نشریه نوآفرین رشد پاییز و زمستان 1397 رضا پاینده
ماهنامه نوآور 1735-2673 خرداد و تیر 1399 شیوا شبیری
فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی 2423-4966 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
فصلنامه نوآوری های آموزشی 1735-1235 بهار 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
|
 • ماهنامه فرهنگی, سیاسی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: ابومحمد مرتضوی
  مدیر مسئول: محمدرضا ابوالحسنی
  سردبیر: بهمن امام
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (مهر 1383)
 • pISSN: 1735-4560
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر شیرازی
  سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-1235
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان
  سردبیر: دکتر علیرضا کیامنش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال