فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۲۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله مدیریت کسب و کار 2252-0104 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه مدیریت کسب و کارهای بین المللی 2588-5057 زمستان 1399 دانشگاه تبریز
نشریه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان سحر افخمی پور
نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری پاییز و زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی 3456-6452 بهار 1400 انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
مجله مطالعات رفتار مصرف کننده 2383- 4145 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه کردستان
نشریه مطالعات رهبری فرهنگی 2717-1957 پاییز 1399 دکتر قادر وظیفه دمیرچی
فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) 2251-8037 زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی 2383-0028 پاییز 1399 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک 2008-4005 پاییز 1399 دانشگاه علوم و فنون راهنمایی و رانندگی
فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران ?2676-6256 تابستان 1399 انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی 2228-6853 پاییز 1399 انجمن مطالعات راهبردی
مجله مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی 7467-2588 تابستان 1399 دانشگاه عالی دفاع ملی
فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 2251-8029 زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری 2322-3294 پاییز 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند 1735-112x زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه مطالعات مدیریتی دریامحور پاییز 1399 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
فصلنامه مطالعات منابع انسانی زمستان 1399 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (دانشکده مدیریت)
فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری 2588-624X پاییز 1399 مهندس جواد دلجوی شهیر
نشریه مطالعات کمی در مدیریت تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال