فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی 2717-4581 بهار 1400 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
نشریه مدیریت و پژوهش های دفاعی 2008-6121 زمستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه مدیریت و چشم انداز آموزش 2716-9820 بهار 1400 موسسه مدیریتی فکر نو اندیش
مجله مدیریت کسب و کار 2252-0104 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه مدیریت کسب و کارهای بین المللی 2588-5057 تابستان 1400 دانشگاه تبریز
نشریه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان زمستان 1399 سحر افخمی پور
نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری بهار و تابستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی 3456-6452 بهار 1400 انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
مجله مطالعات رفتار مصرف کننده 2383- 4145 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه کردستان
نشریه مطالعات رهبری فرهنگی 2717-1957 بهار 1400 دکتر قادر وظیفه دمیرچی
فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) 2251-8037 بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی 2383-0028 بهار 1400 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک 2008-4005 بهار 1400 دانشگاه علوم و فنون راهنمایی و رانندگی
فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران ?2676-6256 تابستان 1399 انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی 2228-6853 زمستان 1399 انجمن مطالعات راهبردی
مجله مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی 7467-2588 پاییز 1399 دانشگاه عالی دفاع ملی
فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 2251-8029 بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری 2322-3294 بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند 1735-112x بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه مطالعات مدیریتی دریامحور زمستان 1399 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
|
 • pISSN: 2252-0104 eISSN: 2383-2991
  فصلنامه مدیریت بازرگانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر میرفیض فلاح شمس
  سردبیر: دکتر محمدابراهیم محمدپورزرندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال