فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم سیاسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۹۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
The Iranian Journal of International Affairs 1016-6130 summer2009 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
Journal of Islam's Political Studies 2676-2943 Summer-Autumn 2019 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
International Journal of Political Science 2228-6217 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
The Iranian Review for UN Studies 2645-646X Winter and Spring 2019 انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
Iranian Review of Foreign Affairs 2008-8221 Summer-Autumn 2018 پژوهشکده مطالعات راهبردی
فصلنامه آفاق امنیت 2537-1857 بهار 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه آینده پژوهی ایران 2423-6365 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مجله امنیت بین الملل آبان 1399 موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
نشریه امنیت ملی 3329-2538 تابستان 1399 دانشگاه عالی دفاع ملی
فصلنامه اندیشه سیاسی اسلام پاییز 1390 دانشگاه پیام نور
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام 2423-7973 بهار 1398 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
دو فصلنامه ایراس پاییز و زمستان 1391 موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
فصلنامه بازی جنگ 2676-5284 زمستان 1398 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
مجله پژوهش سیاست پاییز 1389 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه پژوهش سیاست نظری 2008-5796 پاییز و زمستان 1398 جهاد دانشگاهی
ماهنامه پژوهش ملل 2476-5570 مرداد 1399 سحر کریمی
پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل 2322-3472 بهار و تابستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی 322-2573 تابستان 1399 دانشگاه معارف اسلامی
فصلنامه پژوهش های حفاظتی - امنیتی تابستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
مجله پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی پاییز 1398 دکتر سید محمدرضا موسوی
|
 • pISSN: 2008-8221
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده مطالعات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر سید محمدکاظم سجادپور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Summer-Autumn 2018)
 • pISSN: 2537-1857 eISSN: 2645-5250
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی برزنونی
  سردبیر: دکتر سید یحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (بهار 1399)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
  مدیر مسئول: عابد اکبری
  سردبیر: علی اسمعیلی اردکانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (آبان 1399)
 • pISSN: 2676-5284 eISSN: 2676-7708
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وندزمانی
  سردبیر: دکتر محمدرضا مهرگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال