فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۴۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
The International Journal of Humanities 2538-2640 2020 دانشگاه تربیت مدرس
Iranian Journal of Educational Sociology 3460-2645 2017 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
International Journal of Society and Culture in the Muslim World 2588-6738 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Technical and Vocational Education زمستان 1395 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
World Sociopolitical Studies 2588-3119 Summer 2019 انجمن ایرانی مطالعات جهان
نشریه ‪ آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده‬ 2423-4850 بهار و تابستان 1398 دانشگاه کردستان
نشریه آینه پژوهش 1023-7992 خرداد و تیر 1399 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
نشریه ارزیابی تاثیرات اجتماعی اردیبهشت 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
نشریه اسلام و ارتباطات میان فرهنگی پاییز و زمستان 1398 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
مجله اسلام و پژوهش های روان شناختی پاییز و زمستان 1396 موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
فصلنامه اعتیاد پژوهی 2008-4307 بهار 1399 ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
فصلنامه امنیت پژوهی 1735-8671 تابستان 1399 دانشکده علوم و فنون فارابی
فصلنامه انتظام اجتماعی 2008-6024 بهار 1399 دانشگاه علوم انتظامی امین
دو فصلنامه بانوان شیعه 1735-4730 پاییز و زمستان 1391 موسسه شیعه شناسی
مجله برخط دانش روان شناختی اسفند 1391 دانشگاه بیرجند
نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران 2008-8973 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای 2476-5864 تابستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 2345-492X پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی 2717-0888 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
فصلنامه پژوهش اجتماعی 2008-3726 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
|
 • pISSN: 3460-2645
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
  مدیر مسئول: دکتر بیژن زارع
  سردبیر: دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 2 (2017)
 • pISSN: 2588-3119 eISSN: 2588-3127
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات جهان
  مدیر مسئول: دکتر سید سعیدرضا عاملی
  سردبیر: محمد سمیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2008-4307 eISSN: 6535-2423
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
  مدیر مسئول: دکتر محمود مینویی
  سردبیر: دکتر حسن احدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال