فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه روانشناسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Behavioral Sciences 2322-1194 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Iranian Evolutionary and Educational Psychology Journal 2588-4395 Jun 2020 دانشگاه هرمزگان
Iranian Journal of Health Psychology 2588-4204 Summer and Autumn 2018 دانشگاه پیام نور
International Journal of Psychology 2008-1251 Summer Autumn 2020 انجمن روانشناسی ایران
فصلنامه ایده های نوین روانشناسی 2588-3356 تابستان 1399 دکتر بهزاد شوقی
فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی 2008-0166 بهار 1399 دانشگاه خوارزمی
پژوهش نامه روانشناسی مثبت 2476-4248 پاییز 1398 دانشگاه اصفهان
دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی در مدیریت 2476-4833 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه حضرت معصومه
فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی 2251-8002 تابستان 1399 انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
مجله پژوهش های روان شناسی اسلامی بهار و تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره 2251-6352 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهش های مشاوره 2008-1634 بهار 1399 انجمن مشاوره ایران
فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 2322-3340 تابستان 1399 دانشگاه تبریز
مجله پژوهش های کاربردی در مشاوره 2676-5322 تابستان 1399 دکتر جعفر ثمری صفا
مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی 2251-8126 زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه پژوهشهای روان شناختی 1019-9616 بهار و تابستان 1398 دکتر رضا زمانی
نشریه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش 2588-7513 شهریور 1399
فصلنامه تازه های علوم شناختی 1561-4174 تابستان 1399 موسسه آموزش عالی علوم شناختی
فصلنامه خانواده پژوهی 1735-8442 تابستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فصلنامه خانواده و پژوهش تابستان 1399 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال