فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم تربیتی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۷۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Learning and Memory 2645-5455 Spring 2020 انجمن علمی روانشناسی تربیتی
International Journal of Schooling 2588-6703 Spring 2020 دانشگاه بیرجند
مجله آموزش پژوهی 2588-4182 تابستان 1399 دانشگاه فرهنگیان
فصلنامه آموزش در علوم انتظامی 2382-9613 تابستان 1399 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
دوفصلنامه آموزش در علوم انسانی پاییز و زمستان 1395 جهاد دانشگاهی
مجله آموزش عالی ایران پاییز 1398 انجمن آموزش عالی ایران
نشریه آموزش علوم دریایی 2538-3655 تابستان 1399 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 2322-3057 زمستان1398 دانشگاه پیام نور
فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 2228-6640 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
نشریه اسلام و پژوهش های تربیتی X434-8002 پاییز و زمستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی 2322-2506 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
فصلنامه اندازه گیری تربیتی 2252-004X زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی 1735-448X زمستان 1398 دانشگاه الزهرا
فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی 2676-5233 بهار 1399 دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 2008-1197 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
نشریه پژوهش در تربیت معلم 2645-7725 بهار و تابستان 1397 دانشگاه فرهنگیان
نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت 1735-2983 1397 انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی 2251-6972 تابستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی 2383-1324 تابستان 1399 انجمن پژوهش های آموزشی ایران
پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت 2251-6360 بهمن و اسفند 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 2645-5455 eISSN: 2645-5447
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی روانشناسی تربیتی
  مدیر مسئول: دکتر افسانه لطفی عظیمی
  سردبیر: دکتر فریبرز درتاج
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (Spring 2020)
 • pISSN: 2676-5233 eISSN: 2676-5241
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
  مدیر مسئول: دکتر رضا دوستدار
  سردبیر: دکتر مجید معارف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهار 1399)
 • pISSN: 1735-2983
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
  مدیر مسئول: دکتر علی شریعتمداری
  سردبیر: دکتر علی ذکاوتی قراگزلو
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 60 (1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال