فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تربیت بدنی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Health And Physical Activity 2008-9503 2014 دانشگاه فردوسی مشهد
New Approaches in Sport Sciences 2588-6614 Dec 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Sport Sciences for Health 2538-2233 Oct 2019
Sport Studies for Health 2588-5782 Oct 2019 دانشگاه بین المللی امام خمینی
آموزش تربیت بدنی 2322-2603 بهار و تابستان 1393 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
المپیک 1025-4277 پاییز 1392 کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
بیومکانیک ورزشی 2476-4906 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
پژوهش در توانبخشی ورزشی 2383-1464 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش در طب ورزشی و فناوری 2252-0708 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
پژوهش در علوم ورزشی 1735-7314 بهار 1389 پژوهشگاه علوم ورزشی
پژوهش در مدیریت ورزشی 2345-6043 پاییز و زمستان 1392 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 2252-0716 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
پژوهش در ورزش تربیتی 2538-2721 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم ورزشی
پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 2345-6523 زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش 1735-5354 پاییز 1398 جهاد دانشگاهی
پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی 2345-4628 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی 2345-5551 زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 2008-5389 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 5397-2008 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه مازندران
تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز 5909-2538 تابستان 1399 محمدخالد دودمان
|
 • pISSN: 2008-9503
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر سید علی اکبر هاشمی جواهری
  سردبیر: دکتر احمد ابراهیمی عطری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (2014)
 • eISSN: 2588-6614
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر غلامعلی کارگر
  سردبیر: دکتر بختیار ترتیبیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Dec 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال