فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۲۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش نامه مدیریت تحول 2383-4064 تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی 2228-7078 زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
نشریه پژوهش های پیشرفت و تعالی زمستان 1395 موسسه مدیریت عصر پیشرفت
نشریه پژوهش های راهبردی بودجه و مالی 2717-1809 پاییز 1399 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 2476-5872 پاییز 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 2538-2276 پاییز 1398 وزارت نیرو
فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت 2717-1361 زمستان 1399 دکتر حسین عزیزی نژاد
فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی 1735-9570 بهار 1399 دانشگاه علوم انتظامی امین
نشریه پژوهش های مدیریت در جهان اسلام 2676-6094 تابستان 1399 آزیتا اسدی
فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی 2228-5067 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله پژوهش های مدیریت عمومی 2008-2959 پاییز 1399 دانشگاه سیستان و بلوچستان
فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی 8254-8002 زمستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی 2228-6977 زمستان 1399 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری 2676-6310 زمستان 1399 موسسه غیرتجاری آسو سیستم آرمون
نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری 2476-6291 زمستان 1398 انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
فصلنامه پژوهشگر (مدیریت) 1735-7527 زمستان 1393 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
پژوهشنامه بازرگانی 1735-0794 پاییز 1399 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
پژوهشنامه بیمه 2251-7723 تابستان 1399 پژوهشکده بیمه
پژوهشنامه مدیریت اجرایی 2008-6237 بهار و تابستان 1399 دانشگاه مازندران
|
 • pISSN: 1735-0794
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رضوی
  سردبیر: دکتر مهدی تقوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 96 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال