فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه زراعت

ردیف ۲۱ تا ۳۵ از ۳۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه تولید گیاهان روغنی 2383-4471 بهار و تابستان 1395 دانشگاه یاسوج
مجله تولید گیاهان زراعی 2008-739X تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی 2322-1208 بهار 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 2251-8517 تابستان 1399 دانشگاه صنعتی اصفهان
فصلنامه تولیدات گیاهی 2588-543X زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله چغندر قند 1735-0670 بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
دوفصلنامه دانش علفهای هرز 1735-3548 بهار و تابستان 1399 انجمن علوم علف های هرز ایران
نشریه زراعت دیم ایران 2345-203X پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
نشریه زراعت و فناوری زعفران 2383-1529 بهار 1399 دانشگاه تربت حیدریه
فصلنامه علوم زراعی ایران 5540-1562 تابستان 1399 انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
مجله علوم گیاهان زراعی ایران 2008-4811 پاییز 1398 دانشگاه تهران
نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 2383-225X زمستان 1398 دانشگاه گیلان
نشریه فنآوری تولیدات گیاهی 2476-6321 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی 2008-403x تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 2322-4096 بهار وتابستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال