فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 2252-0740 بهار و تابستان 1400 دانشگاه بوعلی سینا
مجله پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه 2322-1569 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی 2588-4123 تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های زبانی 1026-2288 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تهران
مجله پژوهش های نثر و نظم فارسی بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی 2345-5403 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
پژوهشنامه آموزش زبان و ادبیات عرب بهار و تابستان 1399 دانشگاه فرهنگیان
پژوهشنامه ادب حماسی 2322-5793 بهار و تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
پژوهشنامه ادب غنایی 2008-5737 بهار و تابستان 1400 دانشگاه سیستان و بلوچستان
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 2251-774X تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
پژوهشنامه ادبیات داستانی 2345-3036 تابستان 1400 دانشگاه رازی کرمانشاه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران بهار و تابستان 1399 دانشگاه شهرکرد
پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی 1735-4528 تابستان 1387 دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشنامه ادبیات کردی 2645-3657 بهار و تابستان 1400 دانشگاه کردستان
پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی 2345-2498 2021 انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
پژوهشنامه مکتب های ادبی 2588-5758 زمستان 1399 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی 2476-6518 بهار و تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
پژوهشنامه نقد ادب عربی 2008-7349 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
مجله پویش در آموزش علوم انسانی تابستان 1400 دانشگاه فرهنگیان
فصلنامه پیک نور (علوم انسانی) 1735-1405 زمستان 1390 دانشگاه پیام نور
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال