فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه پژوهش های زبان شناسی 2008-6261 بهار و تابستان 1399 دانشگاه اصفهان
دو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 2252-0740 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه بوعلی سینا
مجله پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه 2322-1569 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی 2588-4123 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های زبانی 1026-2288 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
مجله پژوهش های نثر و نظم فارسی بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی 2345-5403 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
پژوهشنامه آموزش زبان و ادبیات عرب بهار و تابستان 1399 دانشگاه فرهنگیان
پژوهشنامه ادب حماسی 2322-5793 بهار و تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
پژوهشنامه ادب غنایی 2008-5737 بهار و تابستان 1400 دانشگاه سیستان و بلوچستان
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 2251-774X زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
پژوهشنامه ادبیات داستانی 2345-3036 زمستان 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران بهار و تابستان 1399 دانشگاه شهرکرد
پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی 1735-4528 تابستان 1387 دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشنامه ادبیات کردی 2645-3657 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه کردستان (پژوهشکده کردستان شناسی)
پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی 2345-2498 پاییز و زمستان 1399 انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
پژوهشنامه مکتب های ادبی 2588-5758 زمستان 1399 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی 2476-6518 بهار و تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
پژوهشنامه نقد ادب عربی 2008-7349 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
مجله پویش در آموزش علوم انسانی بهار 1400 دانشگاه فرهنگیان
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال