فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۲۱۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهشنامه ادب حماسی 2322-5793 بهار و تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 2251-774X زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
پژوهشنامه تربیتی 1735-7659 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی 2476-6518 بهار و تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
نشریه پژوهشهای معرفت شناختی 2423-4982 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه پیام باستان شناس بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
فصلنامه تاریخ 2008-0271 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
مجله تاریخ و تمدن اسلامی 1735-7071 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی 2228-5458 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی 2008-4676 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی 2008-6407 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نشریه تحقیقات بیماری های گیاهی 2322-3790 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی 2008-627X بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
فصلنامه تحقیقات حشره شناسی 2008-4668 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل 2383-1634 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی 2008-7616 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی 2008-6458 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
فصلنامه تعالی مشاوره و روان درمانی 2583-2799 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
نشریه تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) 2676-4709 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مجله تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی 2322-1208 بهار 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
|
 • pISSN: 1735-7659
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
  مدیر مسئول: دکتر مصیب سامانیان
  سردبیر: دکتر عبدالله شفیع آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (بهار 1399)
 • pISSN: 2008-0271
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
  مدیر مسئول: دکتر امیرتیمور رفیعی
  سردبیر: دکتر سید اصغر محمودآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال