فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۲۲۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی 2008-6458 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
فصلنامه تعالی مشاوره و روان درمانی 2583-2799 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
نشریه تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) 2676-4709 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مجله تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی 2322-1208 بهار 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
جستارنامه ادبیات تطبیقی زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
نشریه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 2008-7845 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فصلنامه جغرافیای طبیعی 2008-5656 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
مجله حسابداری مدیریت 2228-5938 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک 2251-7480 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه خانواده و بهداشت 2322-3605 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 2322-5785 زمستان 1399 انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
فصلنامه دانش زیستی ایران زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
فصلنامه دانش شناسی 2008-2754 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 2251-6859 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 1563-3314 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
فصلنامه دراسات الادب المعاصر 2538-5941 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
فصلنامه دنیای میکروب ها 2008-3068 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 1735-8493 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 2008-6369 بهمن و اسفند 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
|
 • pISSN: 2008-5656
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
  مدیر مسئول: دکتر مرضیه موغلی
  سردبیر: دکتر محمدرضا ثروتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (بهار 1400)
 • pISSN: 2228-5938 eISSN: 2322-1321
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر هاشم نیکومرام
  سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (بهار 1400)
 • pISSN: 2008-2754
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
  مدیر مسئول: دکتر زهره میرحسینی
  سردبیر: دکتر زهرا اباذری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال