فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جغرافیا

ردیف ۶۱ تا ۶۶ از ۶۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نگرش های نو در جغرافیای انسانی 6697-2251 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
نمک بهار 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
هیدروژئولوژی 2588-3011 تابستان 1398 دانشگاه تبریز
هیدروژئومورفولوژی 2383-3254 تابستان 1398 دانشگاه تبریز
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 2676-3508 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی 2345-332X بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
|
  • دوفصلنامه
    صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
    مدیر مسئول: دکتر فرزانه افشار
    سردبیر: دکتر سیدحمید وزیری
    آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 4 (بهار 1391)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال