فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جغرافیا

ردیف ۶۱ تا ۷۹ از ۷۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه علوم و فنون مرزی 2538-4090 زمستان 1399 دانشگاه علوم انتظامی امین
فصلنامه فضای جغرافیایی 1735-322X پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
نشریه گردشگری فرهنگ زمستان 1399 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
مجله مخاطرات محیط طبیعی 2676-4377 بهار 1400 دانشگاه سیستان و بلوچستان
فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا) 1605-9689 بهار 1400 دانشگاه تربیت مدرس
مجله مدیریت مخاطرات محیطی 2423-415X زمستان 1393 دانشگاه تهران
مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 2538-5968 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
نشریه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای زمستان 1399 دکتر سعید ملکی
فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک 2228-7167 تابستان 1399 دانشگاه حکیم سبزواری
نشریه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی 2717-2325 زمستان 1399 دانشگاه لرستان
فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای 2008-5354 بهار 1395 دانشگاه اصفهان
نشریه مهندسی جغرافیایی سرزمین 2538-1490 پاییز و زمستان 1399 انجمن جغرافیایی ایران
نشریه میراث و گردشگری 2008-871x اسفند 1396 جهاد دانشگاهی
فصلنامه نقشه و اطلاعات مکانی گیلان 2645-4289 Feb-Mar 2020 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی 6697-2251 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
دو فصلنامه نمک بهار 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
نشریه هیدروژیومورفولوژی 2383-3254 زمستان 1399 دانشگاه تبریز
مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 2676-3508 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
نشریه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی 2345-332X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه یزد
|
 • pISSN: 2676-4377
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر حسین نگارش
  سردبیر: دکتر محمود خسروی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال