فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات تخصصی دانشگاه تهران

۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
برگ فرهنگ بهار 1385 دانشگاه تهران
مجله کشاورزی 1562-5524 بهار 1388 دانشگاه تهران
محیط و توسعه زمستان 1387 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مدت فروردین و اردیبهشت 1397 دانشگاه تهران
نشرفن مهر و آبان 1389 دانشگاه تهران
|
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
  مدیر مسئول: دکتر مجید مخدوم فرخنده
  سردبیر: دکتر مهرداد نظریها
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (زمستان 1387)
 • دوماهنامه فنی, مهندسی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمود محمدطاهری
  سردبیر: مهندس آیدین ختلان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (مهر و آبان 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال