فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات تخصصی دانشگاه تهران

۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
برگ فرهنگ بهار 1385 دانشگاه تهران
پژوهش در تاریخ بهار 1393 دانشگاه تهران
پژوهشهای باستان شناسی و مطالعات میان رشته ای بهار و تابستان 1386 دانشگاه تهران
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 1387 دانشگاه تهران
مجله کشاورزی 1562-5524 بهار 1388 دانشگاه تهران
محیط و توسعه زمستان 1387 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مدت فروردین و اردیبهشت 1397 دانشگاه تهران
مطالعات سیاسی اجتماعی جهان 2251-7073 پاییز و زمستان 1392 دانشکده مطالعات جهان و انجمن ایرانی مطالعات جهان
نشرفن مهر و آبان 1389 دانشگاه تهران
|
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
  مدیر مسئول: دکتر مجید مخدوم فرخنده
  سردبیر: دکتر مهرداد نظریها
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (زمستان 1387)
 • دوماهنامه فنی, مهندسی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمود محمدطاهری
  سردبیر: مهندس آیدین ختلان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (مهر و آبان 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال